Algemene voorwaarden consument

Algemene voorwaarden voor consumenten Weij Maatwerk & Interieur b.v. 

De algemene voorwaarden in het kort:

 

Garantie

Weij B.V. biedt 12 maanden garantie. Garantie is in sommige gevallen uitgesloten, zoals op het werken van hout zelf, bij normale slijtage, bij gebrek aan onderhoud of bij reparaties, wijzigingen of montagewerkzaamheden niet uitgevoerd door Weij B.V.. Voor meer informatie over de garantie, zie artikel 12. 

Eigendomsvoorbehoud

Weij B.V. behoudt het eigendom op alle producten totdat alle betalingsverplichtingen zijn voldaan. Voor meer informatie over het eigendomsvoorbehoud, zie artikel 8. 

Retour

Het herroepingsrecht is uitgesloten op veel producten van Weij B.V. omdat wij voornamelijk maatwerk leveren. Mocht u hier toch gebruik van maken, dan komen de kosten van retourzending voor uw eigen rekening. Voor meer informatie over het herroepingsrecht, zie artikelen 13-15. 

Bezorging

Onze bezorgers bezorgen alleen om de kosten zo laag mogelijk te houden. Om deze reden kan het nodig zijn dat er hulp aanwezig is wanneer dit nodig is. Bezorgingen door onszelf worden gedaan tot de begane grond, maar hier kunnen we natuurlijk afspraken over maken. Bezorgingen door een transporteur worden gedaan tot aan de voordeur. Voor meer informatie over de bezorging, zie artikel 9. 

Levering

Elke nieuwe bestelling sluit achter in de rij aan. De gemiddelde leveringstijd van het moment staan op de website van Weij B.V. Weij B.V. doet er alles aan om zo snel mogelijk te leveren. Voor meer informatie over de levering, zie artikel 10. 

Prijzen

Omdat we sterk afhankelijk zijn van grondstofprijzen zijn sommige van onze prijzen richtprijzen. Dit zal duidelijk worden aangegeven wanneer dit het geval is. Alle prijzen zijn in ieder geval inclusief btw. Voor meer informatie over de prijzen, zie artikel 11. 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over een product of dienst van Weij B.V., dan kan u contact met ons opnemen op contact@weijbv.nl. Wij bevestigen de ontvangst van het bericht zo snel mogelijk en doen er alles aan om binnen 14 dagen met een reactie te komen. Voor meer informatie over de klachtenregeling, zie artikel 17. 

 

Artikel 1

Dit zijn de algemene voorwaarden van Weij b.v. voor overeenkomsten tussen Weij B.V. en consumenten. Deze zijn opgesteld om het voor u, onze klant, zo inzichtelijk en duidelijk mogelijk te maken wat uw rechten en plichten zijn. Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden kan u contact met ons opnemen op onderstaande contactgegevens.

 

Artikel 2 – Identiteit en contactgegevens van de onderneming

Identificatiegegevens:

(Handels)naam: Weij b.v.

KvK-nummer: 75192764

BTW­-nummer: NL860178213B01

Contactgegevens:

E-mailadres: contact@weijbv.nl

Telefoonnummer: + 31 165 79 50 05

Post- en bezoekadres: Rijksweg Zuid 79, 4715TA, te Rucphen, Nederland

 

Artikel 3 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

3.1. Consument: de natuurlijk persoon welke niet handelt in de uitvoering van hun ambacht, beroep of bedrijf.

3.2. Dag: kalenderdag

3.3. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

3.3. Onderneming: Weij b.v.

3.4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst gesloten met gebruik van een georganiseerd systeem, zoals de telefoon, email of website.

 

Artikel 4 – Toepasselijkheid en verstrekking van de algemene voorwaarden

4.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanboden, overeenkomsten, diensten en bestellingen van Weij B.V. met consumenten. Dit betreft alle overeenkomsten gesloten in persoon of op afstand via een georganiseerd systeem, zoals over de telefoon, e-mail, of via de website.

4.2. Deze algemene voorwaarden zijn altijd inzichtelijk voor consumenten en worden, voordat er een overeenkomst wordt gesloten, ter beschikking gesteld op de volgende manieren:

a. Op www.weijbv.nl onderaan de webpage;

b. Via e-mail als een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld PDF) direct aan de consument;

c. Ter inzage op Weij b.v.’s bezoekadres;

4.3. In het geval van tegenstrijdige bepalingen tussen de overeenkomst en de algemene voorwaarden geldt de bepaling uit de overeenkomst. 

4.4. In het geval dat specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zijn de voorgaande leden van dit artikel ook van toepassing. 

4.5. In het geval van tegenstrijdige bepalingen in de specifieke en algemene voorwaarden geldt de voor de consument meest gunstige bepaling.

4.6. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige in stand.

4.7. Indien de algemene voorwaarden door Weij B.V. worden gewijzigd, blijven de algemene voorwaarden zoals deze waren opgemaakt op het moment van aanvaarding van het aanbod gelden. 

 

Artikel 5 – Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, inclusief de algemene voorwaarden zelf, zijn onderworpen aan het Nederlands Recht.

 

Artikel 6 – Het aanbod

6.1. Alle aanbiedingen en offertes van Weij B.V. aan de consument zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen. Omdat het aanbod vrijblijvend is, behoudt Weij B.V. het recht voor om een aanbod of offerte aan te passen, te wijzigen of in te trekken door dit voor, of onverwijld na, aanvaarding aan de consument mede te delen.

6.2. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten, zoals foutieve prijzen, berekenings- en/of schrijffouten in het aanbod of offerte binden Weij B.V. niet. 

6.3. Alle afbeeldingen gebruikt voor het aanbod zijn bedoeld als inspiratie om de stijl van het product te laten zien en zijn daarom niet waarheidsgetrouw voor het uiteindelijke product. Niettemin wordt een zo goed mogelijke representatie van het uiteindelijke product gepresenteerd.

6.4. Het aanbod of offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden goederen en/of diensten, tenzij anders overeengekomen.

6.5. Indien een aanbod of offerte beperkt geldig of onder voorwaarden is, zal dit uitdrukkelijk worden vermeld in het aanbod of de offerte.

6.6. Standaard wordt uitgegaan van het (kosteloos) afhalen van goederen op het bezoekadres van Weij B.V. door de consument zelf. De kosten van bezorging kunnen op verzoek worden toegevoegd aan het aanbod of de offerte. Als de kosten van bezorging niet vooraf kunnen worden berekend wegens de omvang van het aanbod wordt aangegeven hoe de bezorgkosten tot stand komen en in rekening worden gebracht.

6.7. Bij elk aanbod of offerte wordt een schriftelijke hand-out ter beschikking gesteld waarin alle wettelijk vereiste informatie wordt meegedeeld. Deze hand-out bevat ten minste maar niet uitsluitend de volgende informatie:

a. Een verwijzing naar de algemene voorwaarden;

b. Een beschrijving hoe de overeenkomst tot stand komt;

c. De betalingsopties, inclusief eventueel bijkomende kosten;

d. De vermelding of het herroepingsrecht van toepassing is op (een deel van) het aanbod of offerte en hoe en onder welke voorwaarden gebruik kan worden gemaakt van dit recht, dan wel dat deze niet van toepassing is;

e. De verwachtte termijn voor levering;

f. De vermelding dat er sprake is van eigendomsvoorbehoud;

g. Informatie over de garantie.

 

Artikel 7 – De overeenkomst

7.1. De overeenkomst tussen Weij B.V. en consument wordt schriftelijk opgemaakt. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

7.2. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 7.10., tot stand na aanvaarding door de consument en voldoening van de daarbij gestelde voorwaarden, waaronder in ieder geval een aanbetaling van 50% onder vermelding van het offerte- en klantnummer, tenzij anders overeengekomen. 

7.3. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Weij B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Weij B.V. is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

7.4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Weij B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving.

7.5. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten, zoals foutieve prijszettingen, calculatie- en/of schrijffouten, op de website, in reclame-uitingen, in aanbiedingen en offertes, publicaties, orderbevestigingen of andere documenten van Weij B.V. binden de onderneming niet.

7.6. Indien de consument tekeningen, modellen of andere gegevens heeft verstrekt ten behoeve van de overeenkomst, mag Weij B.V. van de juistheid van deze gegevens uitgaan. Eventuele problemen ten gevolge van foutieve gegevens aangeleverd door de consument zijn voor rekening van de consument. 

7.7. Wijzigingen aan de overeenkomst worden schriftelijk overeengekomen. 

7.8. De overeenkomst wordt ingevoerd en gearchiveerd in de online tool Scope, waarmee de consument het volledige productieproces kan volgen en alle gegevens kan controleren. Deze gegevens worden gearchiveerd voor een termijn van 5 jaar waarna deze worden vernietigd, tenzij anders overeengekomen.

7.9. De consument is verantwoordelijk voor de controle van hun gegevens in de online tool Scope. De maatvoering en uitvoering zoals beschreven in deze tool zijn leidend voor de werkplaats. Op eventuele fouten kunnen geen rechten worden ontleend. 

7.10. Weij B.V. kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Weij B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Weij B.V. gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

7.11. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

7.12. Bij elke overeenkomst wordt, indien dit niet eerder is gegeven, een hand-out met alle vereiste informatie ter beschikking gesteld.

 

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

8.1. Alle goederen die worden verkocht door Weij B.V. blijven in eigendom van de onderneming totdat de consument aan alle betalingsverplichtingen zoals overeengekomen heeft voldaan. 

8.2. Eventuele met de betalingsverplichting verband houdende kosten worden onder de betalingsverplichtingen begrepen. 

8.3. De consument is verplicht de zaken geleverd onder eigendomsvoorbehoud zorgvuldig te behandelen en in goede staat te houden zolang nog niet alle betalingsverplichtingen zijn voldaan.

8.4. Het is verboden de goederen onder eigendomsvoorbehoud te verkopen, verlenen of anderszins te vervreemden, te verpanden of anderszins te belasten met rechten van derden zolang het eigendom nog niet is overgegaan naar de consument.

8.5. Weij B.V. behoudt zich het recht voor om de zaken onder eigendomsvoorbehoud die zijn afgeleverd en bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien er niet tijdig aan de betalingsverplichtingen wordt of kan worden voldaan. De koper verleend de onderneming vrije toegang tot de zaken onder eigendomsvoorbehoud voor inspectie en/of uitvoering van andere rechten ten opzichte van deze zaken.

 

Artikel 9 – De bezorging

9.1. Uw producten kunnen worden thuisbezorgd, op transport worden gedaan of u kunt ze ophalen op onze werkplaats. 

9.2. Weij B.V. bezorgd in bijna heel Nederland (m.u.v. de Waddeneilanden) bij u thuis. De bezorger komt alleen en bezorgt producten tot aan de begane grond, tenzij anders overeengekomen. Er dient voldoende hulp voor veilige verplaatsing van de bestelling aanwezig te zijn. Wanneer de producten van uw bestelling gereed zijn neemt een van onze medewerkers telefonisch of via de email contact met u op om een afspraak voor bezorging te maken. 

9.3. De kosten voor bezorging worden berekend op basis van een kilometerprijs en kosten van eventuele andere benodigdheden, tenzij anders overeengekomen. Bezorgkosten worden op verzoek in het aanbod of offerte opgenomen.

9.4. Wanneer er onjuistheden staan vermeld in de door Weij B.V. vermelde gegevens aan u, dienen deze zo snel mogelijk aan Weij B.V. gemeld te worden. Als plaats van bezorging wordt het adres dat de consument aan Weij B.V. kenbaar heeft gemaakt aangehouden. De consument is verantwoordelijk voor het doorgeven van een verhuizing of alternatief afleveradres. Weij B.V. accepteert geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor een eventueel verlies ten gevolge van een foutief of verouderd adres.

9.5. De consument is verantwoordelijk voor het goed bereikbaar zijn van het afleveradres met de gekozen transportmethode voor een vlotte en veilige aflevering. Als het adres onbereikbaar is wordt er ter plaatse naar een oplossing gezocht. Als dit niet lukt wordt een nieuwe poging tot bezorging ingepland.

9.6. Weij B.V. gaat er vanuit dat bestelde producten zonder problemen passen op de plaats van bestemming, inclusief dat deze passen door deuren en/of ramen. Weij B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor het niet passen van het product indien het product voldoet aan de overeenkomst.

9.7. Wanneer de afspraak voor bezorging niet wordt nagekomen, en dit onder de verantwoordelijkheid van de consument valt, mag Weij B.V. additionele vracht-, leverings-, en opslagkosten in rekening brengen.

9.8. Bezorging en afhalen is niet mogelijk op zon- en feestdagen of andere dagen zoals aangekondigd door Weij B.V., tenzij anders overeengekomen.

9.9. Externe transportbedrijven leveren tot aan de deur. De consument is verantwoordelijk voor het controleren dat de producten onbeschadigd aankomen. Indien dit niet het geval is moet de consument niet tekenen en het transportbedrijf het product terug laten brengen naar Weij B.V.. Er wordt in dit geval zo snel mogelijk contact opgenomen door Weij B.V. met de consument. 

9.10. Eventuele parkeerkosten gemaakt voor de bezorging of verlening van diensten zijn voor rekening van de consument, maar kunnen worden voorgeschoten. In de overeenkomst kan hier van worden afgeweken. 

9.11. De consument is verantwoordelijk om Weij B.V. voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op de hoogte te stellen van bijzondere omstandigheden die het gebruik van hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een takel of kraan noodzakelijk maken. In dat geval wordt in de overeenkomst geregeld voor wiens rekening en risico deze bijzondere hulpmiddelen komen.

9.12. Eventuele schade ten gevolge van bezorging wordt vergoed wanneer dit valt onder de verantwoordelijkheid van Weij B.V. tot een bedrag ten hoogte van de bezorgkosten.

 

Artikel 10 – De levering en uitvoering

10.1. Weij B.V. neemt zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van bestellingen, produceren van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

10.2. Alle leveringstermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. 

Elke nieuwe bestelling sluit achter in de rij aan. De gemiddelde leveringstijd van het moment staan op de website van Weij B.V. Weij B.V. doet er alles aan om zo snel mogelijk te leveren, echter kan het soms voorkomen dat er een vertraging plaats vindt door ziekte of het niet kunnen leveren van het juiste hout door onze houtleveranciers. Weij B.V. spant zich in om de consument op de hoogte te houden van eventuele vertragingen. In ieder geval kan de huidige voortgang van elke bestelling gevolgd worden via de online tool Scope.

10.3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Weij B.V. zich inspannen om een vervangend, vergelijkbaar product aan te bieden. Zo snel mogelijk maar uiterlijk bij de levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Weij B.V..

10.4. Indien een bestelling of dienst niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen na aanvaarding van de overeenkomst bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos in het geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De consument heeft in dit geval geen recht op een schadevergoeding.

10.5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Weij B.V. tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Weij B.V. bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

10.6. In geval van ontbinding conform lid 4 van dit artikel zal Weij B.V. het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

10.7. Indien de consument de levering van producten of diensten niet aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering of andere oorzaken onder de verantwoordelijkheid van Weij B.V., heeft Weij B.V. het recht om schriftelijk nakoming van de overeenkomst te vorderen. Afneming door de consument moet dan binnen een termijn van maximaal 30 dagen. Indien na deze termijn nog geen levering heeft plaatsgevonden behoudt Weij B.V. zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden en eventuele schade op de consument te verhalen. 

 

Artikel 11 – Prijzen en betalingen

11.1. De consument draagt de verantwoordelijkheid om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Weij B.V. te melden.

11.2. Alle betalingen worden verricht in euro, tenzij anders is overeengekomen.

11.3. Alle prijzen opgenomen in het aanbod, offerte of overeenkomst zijn inclusief btw en eventuele andere belastingen. 

11.4. De genoemde totaalprijs in een aanbod of offerte is geldig voor ten minste 30 dagen gerekend vanaf de dag dat de offerte is opgemaakt, tenzij anders overeengekomen of gemeld door Weij B.V.. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de prijszetting van individuele goederen, (be)handelingen, bewerkingen of afwerkingen opgenomen in het aanbod of offerte. 

11.5. De prijs wordt gespecificeerd per product, inclusief de prijs voor (be)handelingen, bewerkingen en afwerking, tenzij anders overeengekomen.

11.6. Gedurende de in het aanbod of offerte vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en/of andere belastingen.

11.7. In afwijking van het vorige lid kan Weij B.V. producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Weij B.V. geen invloed op heeft met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

11.8. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Andere prijsverhogingen binnen deze periode geven de consument het recht de overeenkomst te ontbinden.

11.9. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of bijvoorbeeld door verhoogde grondstofprijzen. Andere prijsverhogingen in deze periode geven de consument het recht de overeenkomst te ontbinden.

11.10. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Weij B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

11.11. In geval van wanbetaling van de consument heeft Weij B.V. – behoudens wettelijke beperkingen – het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

11.12. De consument is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd de betaling van het gedeeltelijk van het verschuldigde bedrag op te schorten dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht.

 

Artikel 12 – Conformiteit en garantie

12.1. Weij B.V. staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Weij B.V. er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

12.2. Weij B.V. biedt consumenten een garantietermijn van 12 maanden, tenzij een andere termijn is overeengekomen en opgenomen in de overeenkomst. 

12.3. Tijdens de garantietermijn bindt de consument zich om Weij B.V. de mogelijkheid te bieden eventuele gebreken te herstellen. Indien reparatie in de werkplaats vereist is, wordt de klant verzocht om op locatie de herstellingen te controleren en accepteren alvorens het product weer aan de klant geleverd word. 

12.4. Indien er sprake is van maatwerk behoudt Weij B.V. zich het recht voor om afwijkingen van maximaal 1% ten opzichte van de overeengekomen afmetingen te veroorloven. 

12.5. Garantie is uitgesloten wanneer een gebrek is ontstaan als gevolg van:

 • Normale slijtage;
 • Onoordeelkundig gebruik
 • Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
 • Installatie, montage of demontage, wijzigingen of reparatie door de consument of derden;

indien dit invloed heeft op het gebrek.

12.6. Geen garantie wordt gegeven op:

       • Geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
       • Goederen of onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend;
       • het werken van hout.

Hout is een natuurproduct en blijft daarom altijd werken, wat mogelijk voor uitzetten, krimpen, kromtrekken of scheurtjes kan zorgen. Hout reageert op de omgeving en zal dus anders reageren in de zomer tegenover in de winter en wanneer het product binnen of buiten staat. Hoe meer de omgeving waar het product staat verandert hoe meer het hout zal werken. Werken van het hout hangt grotendeels af van de vochtigheidsgraad in de lucht en de staat van het product. Binnen Weij B.V. is het personeel er op getraind om eventuele problemen met het hout vast te stellen voordat het hout in een product wordt verwerkt.

De luchtvochtigheid die het beste is voor het hout verschilt per houtsoort. Over het algemeen is een vochtpercentage van rond de 55%, met een stijging van circa 10% in de zomer en daling van circa 10% in de winter, goed. Als het product in een omgeving staat met een relatief constante luchtvochtigheid en juist is behandeld en onderhouden kunnen de meeste problemen worden voorkomen voordat ze ontstaan. 

De luchtvochtigheid kan in sommige periodes lager worden door het gebruik van verwarming of airco. Om de luchtvochtigheid te meten bieden wij een hygrometer aan. Om de luchtvochtigheid te verhogen kan een pan water op de verwarming of een luchtbevochtiger een snelle en goede oplossing zijn. Het valt binnen de verantwoordelijkheid van de consument om het werken van hout te beperken. Garantie op het werken van hout wordt niet gegeven, enkel op productiefouten.

 

Artikel 13 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

13.1. Bij overeenkomsten gesloten op afstand of buiten de verkoopruimte hebben consumenten de mogelijkheid, onder voorwaarden, de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. 

13.2. De bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het (laatste) product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Weij B.V. bekendgemaakte vertegenwoordiger.

13.3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht is deze verplicht dit binnen de bedenktermijn kenbaar te maken aan Weij B.V. Dit kan door van het modelformulier voor ontbinding maar kan ook op een andere wijze aan ons worden gecommuniceerd. Weij B.V. bevestigd onverwijld de ontvangst van de ontbinding van de overeenkomst.

13.4. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Weij B.V. kan in overeenstemming met de consument ook besluiten de producten zelf of te laten ophalen.

13.5. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts in die mate uitgepakt of gebruikt worden voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product aan de wensen voldoet. Bij gebruik van het herroepingsrecht bindt de consument zich het product, inclusief alle toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking te retourneren conform redelijke instructies van Weij B.V.. 

Bij levering van diensten:

13.6. Bij de levering van diensten, zoals bijvoorbeeld installatiewerkzaamheden of bezorging op maat, heeft de consument de mogelijkheid dat gedeelte van de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.

13.7. De bedenktermijn gaat in op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

13.8. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht is deze verplicht dit binnen de bedenktermijn kenbaar te maken aan Weij B.V. middels het modelformulier voor ontbinding. Weij B.V. bevestigd onverwijld de ontvangst van de ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 14 – Uitsluiting van het herroepingsrecht

Bij levering van producten:

14.1. Het merendeel van de goederen verkocht door Weij B.V. betreft maatwerk en is niet geprefabriceerd. Dit geldt in ieder geval voor de producten gemaakt van hout, beton, marmer en/of metaal. Producten worden verder op basis van uw wensen specifiek voor u geproduceerd in onze werkplaats. Om deze reden sluit Weij B.V. het herroepingsrecht uit voor deze goederen en producten.

14.2. De prijs van hout en metaal is gebonden aan prijsschommelingen op de financiële markten. Hierop heeft Weij B.V. geen invloed en de prijzen verschillen van dag op dag. Het herroepingsrecht is hierom niet van toepassing op goederen gemaakt van hout en metaal, ook wanneer deze onbewerkt en onbehandeld zijn.

Bij levering van diensten:

14.3. Weij B.V. sluit het herroepingsrecht uit wanneer de consument uitdrukkelijk verzoekt om de levering van de dienst alvorens de bedenktermijn is verlopen en de dienst volledig is geleverd. 

14.4. Het herroepingsrecht is uitgesloten wanneer de consument Weij B.V. specifiek heeft verzocht om met spoed herstel of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

 

Artikel 15 – Kosten en terugbetaling in geval van herroeping

Bij levering van producten:

15.1. Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de rechtstreekse kosten van retournering voor hun rekening. Kosten gemaakt door Weij B.V. voor het door Weij B.V. ophalen van producten worden berekend op basis van een kilometerprijs. 

15.2. Kosten voor bezorging op maat blijven voor rekening van de consument. Kosten voor standaardbezorging worden terugbetaald bij herroeping.

15.3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Weij B.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is of dat er bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. 

15.4. Terugbetaling gaat via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt, tenzij anders overeengekomen. In dit geval zullen eventuele bijkomende kosten van de betalingsmethode niet in rekening worden gebracht.

15.5. Waardevermindering binnen de bedenktermijn als gevolg van beschadiging van het product ten gevolge van onzorgvuldig handelen of niet-noodzakelijke handelingen om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen komen voor rekening van de consument.

Bij levering van diensten:

15.6. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht na een verzoek tot start van levering van de dienst is de consument een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door Weij B.V. is uitgevoerd vergeleken met de volledige nakoming van de overeenkomst.

 

Artikel 16 – Annulering

16.1. Annuleren van uw bestelling kan alleen wanneer er nog niet begonnen is met het productieproces. De consument wordt op de hoogte gehouden van de staat van de bestelling. 

 

Artikel 17 – Klachtenregeling

17.1. Onder klachten worden verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. 

17.2. Klachten betreffende de geleverde producten en/of diensten kunnen door de consument tot 14 dagen na levering van het product of dienst worden ingediend. Indien deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is dient de klacht ingediend te worden binnen 14 dagen vanaf het moment waarop het gebrek is geconstateerd of geconstateerd had kunnen zijn. Weij B.V. bevestigd onverwijld de ontvangst van de klacht.

17.3. Om u zo snel en goed mogelijk te kunnen helpen dient de consument een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken, inclusief waar mogelijk foto’s, toe te sturen aan Weij B.V. op het volgende e-mailadres: contact@weijbv.nl. Graag verzoeken we u hierbij om in de onderwerplijn het woord klacht en het offertenummer op te nemen. 

17.4. Weij B.V. zet zich in om binnen 14 dagen schriftelijk en gemotiveerd te reageren op uw klacht. Indien deze termijn wordt overschreden wordt de consument hiervan op de hoogte gesteld voor de afloop van de termijn. De termijn wordt in dit geval met een maximum van 14 dagen verlengd. 

17.5. Wanneer een consument tegen het advies van Weij B.V. in bepaalde werkzaamheden wil (laten) verrichten of beletten, is, mits schriftelijk vastgelegd, elke klacht hierop uitgesloten.

 

Artikel 18 – Auteursrecht

19.1. Alle fotomaterialen die gebruikt worden door en/of gemaakt zijn in de werkplaats komen toe aan Weij B.V.. Het zonder toestemming van Weij B.V. gebruiken van deze foto’s is niet toegestaan. Hiertegen zullen zo nodig juridische stappen worden ondernomen.

 

Artikel 19 – Privacy

19.1. Voor het uitvoeren van de overeenkomst worden persoonsgegevens van consumenten verwerkt. Dit houdt in ieder geval in dat persoonsgegevens van klanten in het klantenbestand van Weij B.V. worden opgenomen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. 

19.2. Bij het verwerken van persoonsgegevens komt veel kijken. Voor alle rechten en plichten kunt u de privacy policy raadplegen. Voor eventuele vragen betreffende het verwerken van persoonsgegevens kan u altijd contact met ons opnemen.

Heel erg tevreden over de akupanelen. Super makkelijk zelf te monteren! We hebben ze gelijk op maat laten zagen en het klus was zo geklaard. Fijne service.
Tom Vermeulen
21. Februari, 2022.
Enorm gaaf! Ik wilde eens wat anders dan een standaard witte muur in de woonkamer. Na een leuk en goed gesprek met Alpenhout, hebben ze me een voorstel laten zien met een houten wand. Zie het resultaat, een warm gevoel als je de kamer binnenloopt! Bedankt Alpenhout! Voor het advies en kunde.
Frank Compagne
9. December, 2021.
Met het vernieuwen van onze hal kwamen we al snel uit bij Alpenhout in Rucphen, zij hebben namelijk de Akupanel Woodupp panelen. Dit zijn super mooie panelen met eikenlatjes en hebben ook een akoestische werking. Gelukkig hebben ze het op voorraad en na deskundig advies hebben ze het ook nog voor ons geplaatst en gemonteerd. Het contact was leuk en ontzettend snel, zeker een aanrader!
Laurence Etienne
7. November, 2021.
Met de Barnwood-wall van Alpenhout heeft onze overkapping een gezellige warme uitstraling gekregen. De planken waren super makkelijk te monteren met de tips van de verkoper. We hebben een bijpassende schuifdeur op maat laten maken om het plaatje compleet te maken We kunnen niet wachten om hier de winteravonden in door te brengen met het gevoel of we in de alpen zitten en dat voor een hele nette prijs!
Laura Spierings
19. Oktober, 2021.

Contact opnemen

Kom langs in de winkel

Rijksweg-Zuid 79
4715 TA Rucphen

KvK nr: 75192764
BTW nr: NL860178213B01
Openingstijden
Maandag:
08:30 - 17:00
Dinsdag:
08:30 - 17:00
Woensdag:
08:30 - 17:00
Donderdag:
08:30 - 17:00
Vrijdag:
08:30 - 17:00
Zaterdag:
08:30 - 12:00
Zondag:
Gesloten

Op zaterdag zijn we op afspraak geopend.